os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Ewaluacja

typ ewaluacji: problemowa, data: 2015-01-12
wymaganie ocerna
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B
Uczniowie są aktywni B
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.
Opis 12 wymagań stawianych szkołom można znaleźć w Przewodniku po wymaganiach.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji (zajęć) wf. Rodzice uczniów szkoły znajdą listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzą, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z 12 wymagań:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej.
 4. Uczniowie są aktywni - zobacz więcej.
 5. Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - zobacz więcej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
 8. Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.

W celu stałego podwyższania jakości pracy szkoły, każdego roku przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna pracy. Na podstawie wyników ewaluacji formułowane są wnioski oraz rekomendacje, które uwzględniane są w Planie pracy szkoły oraz w Planie nadzoru Dyrektora Szkoły na kolejny rok szkolny.

W roku szkolnym 2017/2018 ewaluacja objęła wszystkie obszary pracy szkoły. Od roku 2018/2019 badaniu podlegają wybrane obszary.

W roku szkolnym 2019/2020 ewaluacji podlegały cztery obszary pracy szkoły: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne; Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, rodzice są partnerami szkoły. W oparciu o wyniki ewaluacji sformułowano następujące wnioski główne oraz rekomendacje:

1.Procesy edukacyjne są w szkole zorganizowane w sposób, który sprzyja uczniom uczeniu się. Uczniowie znają i rozumieją zasady oceniania. Zdecydowana większość uczniów uważa, że nauczyciele przestrzegają zasad oceniania oraz że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i informują ich, jak mają sobie radzić z trudnościami. Należy nadal dużą uwagę poświęcić motywowaniu uczniów do nauki.

2.W szkole kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. Nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców z zasadami zachowania obowiązującymi w szkole. Uczniowie znają obowiązujące w szkole zasady i mają świadomość, że nie zawsze ich przestrzegają. W celu podniesienia jakości pracy szkoły w tym obszarze, należy kontynuować wdrażanie działań, zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3.Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła podejmuje wiele działań zmierzających do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Uczniowie mają możliwość zaangażowania się w działania Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkoła posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych, które zarówno według rodziców jak i według uczniów mają pozytywny wpływ na postępy w nauce, rozwijanie zainteresowań i rozwój społeczny. W szkole organizowane są wyjścia, wycieczki, warsztaty. Według rodziców nauczyciele w wysokim stopniu interesują się problemami uczniów w zakresie postępów w nauce i kontaktów z rówieśnikami. Zarówno uczniowie jak i rodzice otrzymują w szkole wsparcie, jeśli takiego potrzebują. W celu podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, należy informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy stypendialnej i materiałowej, jak również form wsparcia oferowanychprzez placówki i instytucje zewnętrzne dla uczniów i rodziców, kierować do wszystkich rodziców. Należy zmodyfikować sposób informowania uczniów i rodziców o konkursach.

4.Rodzice są partnerami szkoły. Uczestniczą oni w działaniach organizowanych przez szkołę. Mają możliwość współdecydowania o życiu szkoły w różnych jej obszarach. Biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, a ich opinie mają wpływ na działania szkoły. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Uważają oni, że najefektywniejszym sposobem informowania o postępach dzieci są zebrania oraz że liczba spotkań z rodzicami w ciągu roku jest odpowiednia. Rodzice uważają także, że zebrania są dobrze przygotowane i dostarczają wielu istotnych informacji na temat ich dzieci, a także życia szkoły. Istotnym źródłem uzyskiwania informacji przez rodziców jest dziennik elektroniczny. Rodzice uważają, że szkoła prowadzi działania wspierające ichw wychowaniu dzieci oraz że szkoła prowadzi bardzo dużo różnorodnych działań, które wspomagają wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Należy utrzymać wysoki poziom współpracy z rodzicami.