ul. Branicka 26
31-985 Kraków
tel: 126450396

Wizja

Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców.

Wychowuje w poszanowaniu tradycji szkoły i regionu, poprzez zabawę, naukę i pracę zapewnia każdemu wszechstronny rozwój osobowości i osiąganie sukcesów na miarę możliwości. Celem naszej szkoły jest stwarzanie uczniowi warunków do kształcenia systemu wartości, efektywnego uczenia się. Założone cele osiągniemy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogicznej, odpowiednio dobranym programom nauczania, stosowania różnorodnych srodków dydaktycznych i nowoczesnych metod nauczania. Świadomi zmieniających się warunków zakładamy systematyczną weryfikację i doskonalenie jakości pracy.


Misja

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 74 doskonale funkcjonuje w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet abstrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale poszukuje rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba -zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z rozmaitych źródeł. Dostrzega złożoność otaczającego świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i określić ich przydatność do określonego celu.

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowania w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

Jest otwarty. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi.