ul. Stawowa 179
31-346 Kraków
tel: 126370950

Ewaluacja

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
typ ewaluacji: problemowa, data: 2012-11-06
wymaganie ocerna
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe B
Respektowane są normy społeczne B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Zarządzanie szkołą lub placówką
typ ewaluacji: problemowa, data: 2012-11-06
wymaganie ocerna
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Rodzic ucznia szkoły znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z wymagań stawianych szkołom:

Obszar: Efekty

Obszar: Procesy

Obszar: Środowisko

Obszar: Zarządzanie