os. Stalowe 18
31-922 Kraków
tel: 126443917

Wizja

Wizja Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, wspomaga rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.

Szkoła Podstawowa nr 37 to miejsce, gdzie uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa , wzajemnego szacunku, wspierany przez nauczycieli, rodziców i środowisko lokalne nabywa umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia.

Każde dziecko uczestnicząc w ciekawych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych ma możliwość zrównoważonego rozwoju. Kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosując nowoczesne metody nauczania i wychowania wzmacnia kreatywność uczniów , ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie.

Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach.

Priorytetem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości w dalszych etapach edukacji i w życiu.

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=100


Misja

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby więc bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”  - Jan Paweł II

Misja Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima

  • Nasza szkoła urzeczywistnia najważniejsze zasady wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka, przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym w obrębie wartości wynikających z kręgu kultury chrześcijańskiej, w oparciu o dekalog i ewangelię;Jest organizacją, która integruje społeczność szkolną utworzoną przez dzieci, rodziców i nauczycieli;
  • Realizujemy zadania wynikające z potrzeb środowiska, w którym działamy , oferując także zrozumienie, tolerancję i szacunek dla innych kultur, wyznań i tradycji;
  • W swojej działalności kierujemy się wspólnym dobrem;
  • Rozwijany poczucie sprawiedliwości, akceptacji i bezpieczeństwa;
  • Pielęgnujemy nasze tradycje narodowe;
  • Dążymy do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego członka naszej społeczności;
  • Stawiamy wysokie wymagania przed wszystkimi w zakresie kultury osobistej, uczciwej pracy, ciągłego doskonalenia się.