ul. Mazowiecka 70
30-019 Kraków
tel: 126336224

Wizja

Szkoła twórcza, przyjazna i bezpieczna.


Misja

Naszym celem jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia (z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości) w świadomym i samodzielnym zdobywaniu wiedzy w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa na podstawie fundamentalnych zasad moralnych (prawdomówności, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka).