ul. Urzędnicza 65
30-074 Kraków
tel: 126330458

Aktywa szkoły

Dziedzina zakres Liczba nauczycieli
Dodatkowe studia Nauczyciel dyplomowany Egzaminator OKE
matematyka 1
język angielski 2
oligofrenopedagogika 1
język polski i język obcy 3 3 1
język polski 2 3
wychowanie fizyczne 1
wychowanie do życia w rodzinie 1 1
religia 1
przyroda 1
język angielski 2
historia 3 3
fizyka 1
geografia 1
informatyka 1
edukacja wczesnoszkolna 2 6

Osiągnięcia nauczycieli to między innymi ich stopnie awansu zawodowego, studia podyplomowe, certyfikaty. Uzyskanie przez nauczyciela certyfikatu egzaminatora OKE (okręgowej komisji egzaminacyjnej) sprzyja dobremu przygotowaniu jego uczniów do egzaminów zewnętrznych. Egzaminatorzy OKE specjalizują się w kryterialnej ocenie prac uczniów.

Stopnie awansu nauczyciela mają odzwierciedlać pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowić o jego niższej czy wyższej pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie.

Jak wygląda system awansowania nauczycieli? Osoba po raz pierwszy rozpoczynająca pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty (pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji). Po rozpoczęciu pracy nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy i kończy się rozmową z komisją kwalifikacyjną. Nauczyciel kontraktowy z kolei rozpocząć może staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu. Staż ten trwa zdecydowanie dłużej, bo 2 lata i 9 miesięcy i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego (na nauczyciela dyplomowanego) można rozpocząć po przepracowaniu co najmniej 1 roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego.