ul. Podedworze 16
30-686 Kraków
tel: 126584567

Wizja

Jesteśmy szkołą, która:

 • Kieruje się podmiotowym podejściem do ucznia, co oznacza, że:- każdy uczeń jest jednostką niepowtarzalną,- każdy ma prawo do błędu,- każdy jest jednostką myślącą i czującą,- każdy pragnie godności i szacunku.
 • Zapewnia uczniom edukację najwyższej jakości.
 • Oferuje uczniom wychowanie w duchu wartości humanistycznych.
 • Jest miejscem oddziaływań wychowawczych mających na celu kształtowanie właściwych postaw moralno-etycznych, obywatelskich i patriotycznych.
 • Wspomaga rodziców w procesie wychowania dziecka.
 • Dba o wszechstronny rozwójucznia poprzez współpracę z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Uczniowie naszej szkoły:

 • Czują się w szkole bezpiecznie, traktowani są z życzliwością i otwartością na problemy.
 • Wdrażani są do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 • Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją.
 • Odnoszą się do siebie z szacunkiem, a ich wzajemne relacje opierają się napomocy i współdziałaniu.
 • Zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli.
 • Aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.
 • Darzą zaufaniem i szacunkiem nauczycieli oraz pracowników szkoły.
 • Przestrzegają zasad kulturalnego zachowania zarówno w szkole jak i poza jej murami.
 • Uczą się dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów życiowych.

Misja

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, 

a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II 

Przemówienie w UNESCO 2.06.1980 r.