ul. Ignacego Krasickiego 34
30-503 Kraków
tel: 126560519

Ewaluacja

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
typ ewaluacji: całościowa, data: 2010-04-30
wymaganie ocerna
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A
Uczniowie są aktywni A
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A
Respektowane są normy społeczne B
Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym
typ ewaluacji: całościowa, data: 2010-04-30
wymaganie ocerna
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły B
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Procesy zachodzące w szkole lub placówce
typ ewaluacji: całościowa, data: 2010-04-30
wymaganie ocerna
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Kształtuje się postawy uczniów A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B
Zarządzanie szkołą lub placówką
typ ewaluacji: całościowa, data: 2010-04-30
wymaganie ocerna
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Rodzic ucznia szkoły znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z wymagań stawianych szkołom:

Obszar: Efekty

Obszar: Procesy

Obszar: Środowisko

Obszar: Zarządzanie