ul. Komandosów 29
30-334 Kraków
tel: 122663598

Wizja

Szkoła Podstawowa Nr 25 to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów. 

Dążymy do wychowania dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego, aktywnego i twórczego, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, tolerancyjnego, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem i swoją Ojczyzną.


Misja

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz absolwent:

  1. Miał poczucie własnej godności i wartości
  2. Był dobrze przygotowany do dalszej nauki
  3. Dążył do wszechstronnego rozwoju i samokształcenia
  4. Potrafił zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności
  5. Odróżniał dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
  6. Był odpowiedzialny, tolerancyjny, otwarty na innych, uczciwy i empatyczny
  7. Szanował dziedzictwo kulturowe oraz symbole narodowe
  8. Dbał o tradycje rodziny, szkoły i Ojczyzny
  9. Dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu i środowisku, odpowiednio komunikując się z innymi
  10. Dbał o swoje zdrowie i bezpieczeństwo