ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Małopolska Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2005 2005
Małopolska Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 2013 2013

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.

Szkoła posiada dobre warunki do wykonywania zadań z zakresu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole zatrudniony jest na pełen etat pedagog szkolny i logopeda. Istnieje potrzeba zatrudnienia większym wymiarze czasu pracy nauczycieli specjalistów do prowadzenia specjalistycznych zajęć.

- Zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wystawianych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne są analizowane i w miarę możliwości szkoły organizowana jest pomoc. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów.

- W szkole udzielana jest pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Podejmowane są następujące działania:

- W planie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ujęte zostały zagadnienia związane ze wspieraniem nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie lub opinię. Odbyły się szkolenia prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i specjalistów. Nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia w zakresie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (cukrzyca w szkole).

- szkoła w roku szkolnym 2016/17 współpracowała z różnymi instytucjami wspierającymi działania w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpraca miała charakter doraźny i w miarę potrzeb. Inicjatorem wspólnych działań była w zdecydowanej większości szkoła. W stosunku do roku poprzedniego większą dyspozycyjnością i chęcią do kontaktów wykazywali się pracownicy lokalnej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Uczniowie w naszym Zespole Szkolno Przedszkolnym są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

W szkole analizuje się i podejmuje działania wychowawcze, które modyfikuje się w razie potrzeb.Modyfikuje się program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniając wnioski z nadzoru oraz wnioski i propozycje zmian zgłoszonych przez rodziców i opiekunów. Organizuje się warsztaty, spotkania i szkolenia z instytucjami i organizacjami, które wspomagają szkołę w procesach dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznych. Zasady postępowania i współżycia w szkole planuje się, w szkole obowiazuje regulaminy, z krórymi zapoznaje się uczniów.

Nauczyciele i uczniowie angażują się w akcje społeczne i charytatywne.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach dot. Bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczestniczą w akcjach społecznych na rzecz szkoły(kiermasze) i środowiska lokalnego(Przedszkole, Dom Pomocy Społecznej, Parafia).

Organizuje się apele o charakterze patriotycznym. Dba się o poszanowanie symboli narodowych.

Uczniowie uczestniczą w akcjach patriotycznych na terenie gminy Kraków - "Tamwaj Patriotyczny"

W szkole istnieje Program Profilaktyczny i Program Wychowawczy, na ktore mają wpływ takze rodzice i po częsci uczniowie (sugestie Samorządu).

Wychowawcy poruszają tematy związane z zachowniem na lekcjach wychowawczych,pozostają w kontakcie z pedagogiem i psychologiem.

Istnieją procedury postępowania w trudnych sytuacjach

Rodzice są zaangażowani w rozwiązywanie problemów wychowawczych, informowani na bieżąco

Uczniowie czują sie na terenie szkoły bezpiecznie, potwierdzają to rodzice (analiza ankiet i porównanie na przestrzeni ostatnich lat.

uczniowie znają regulaminy.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspomagającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze. Organizuje spotkania, warsztaty dla uczniów, które mają na celu wspomagac procesy dydaktyczno-wychowawcze i profilaktyczne.