ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
przedmioty przyrodnicze 1 2
przedmioty humanistyczne 4
pływanie 3
plastyka 1
religia 1
język angielski 1
piłka nożna 1

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2015

TRZYMAJ FORMĘ”

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Pogram pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”

„Moje miasto bez elektrośmieci” to pomysł na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach. Program adresowany jest do gmin, ale beneficjentami są szkoły oraz społeczności lokalne. Jego celem jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szkoły przystąpiwszy do programu, korzystają z Funduszu Oświatowego, który przeznaczony jest na zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII”

Program Zbierania Baterii RRBA polega na zbiórce w placówkach oświatowych i wychowawczych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez składanie baterii w przygotowanych pudełkach.

PLANETA ENERGII”

Oganizowany przez Grupę ENERGA ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

EUROPA BEZ GRANIC” – szanse bez granic dla życia, nauki i pracy w innych krajach Unii Europejskiej”

Projekt, który ma na celu edukować młodzież poprzez podróże po krajach europejskich, sprawnie posługiwać się językami obcymi, poznawać historię, kulturę i tradycje krajów europejskich. Każdego roku organizujemy wycieczki do jednego z krajów europejskich. Organizujemy również wymianę międzynarodową z polską szkołą w Wilnie.

LEPSZA SZKOŁA”

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA daje możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów. W ramach projektu przeprowadzane są „Sesje z plusem”. Jest to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów. Pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. W roku szkolnym 2013/ 2014 uczniowie klasy 5c pod opieką nauczyciela matematyki przystąpili do projektu. W ciągu roku uczestnicy piszą trzy testy (na początku roku szkolnego, w połowie i na końcu). Po każdym teście nauczyciel otrzymuje raport, który umożliwia porównanie wyników klasy z wynikami uczniów w województwie i kraju.

WF Z KLASĄ”

Program jest realizowany w klasach I – VI pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu program ma pomóc wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, propagować zdrowy styl życia. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

„WOLONTARIAT Z PASJĄ W SZKOLE I ŚRODOWISKU”

Projekt „Wolontariat z pasją w szkole i w środowisku” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Małopolski poprzez promowanie idei wolontariatu, edukowanie koordynatorów wolontariatu i potencjalnych wolontariuszy. Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r.

TALENT DO NIEMARNOWANIA”

Wystartowała 11. edycja programu Tesco dla Szkół, najstarszego i jednego z najbardziej prestiżowych programów edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program w tym roku przebiega pod hasłem „Talent do niemarnowania”, koncentrując się na problemie marnowania żywności, a jego partnerem merytorycznym jest Federacja Polskich Banków Żywności. Celem konkursu jest nie tylko edukacja uczniów w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością i niemarnowania jedzenia, ale także stworzenie okazji do rozwoju talentów i umiejętności dzieci oraz integracji środowiska szkolnego.

MUUVIT- RUSZAJ SIĘ Z KLASĄ”

Projekt stworzony z myślą o nauczycielach, którzy chcą włączyć do prowadzonych przez siebie zajęć nowe, ciekawe rozwiązania. Program przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli klas I – VI. Projekt "Muuvit - Ruszaj się z klasą" prowadzony jest przez Fundację v4sport i współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami projektu są Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Projekt Społeczny 2012 oraz Program Sprawny Dolnoślązaczek. Zadaniem "Muuvita" jest zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej. „Muuvit” może być wykorzystywany nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także do nauki języków obcych, matematyki lub przyrody dzięki platformie umożliwiającej interaktywne wycieczki po Europie.

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS”

Celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Szkoły biorące udział w akcji otrzymają materiały merytoryczne oraz możliwość korzystania z łączącej samorządy uczniowskie platformy internetowej. Ponadto udział w akcji jest pierwszym krokiem do udziału w działaniach oferowanych szkołom przez organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, która jest organizatorem akcji.

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" to całoroczny projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. W projekcie biorą udział uczniowie klas I – III. Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej mający na celu zmianę nawyków żywieniowych, zmianę stylu życia poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa. Program zawiera rzetelną wiedzę naukową na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej.

Program „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” – Wolontariat Europejski.
Szkoła Podstawowa nr 24 09 lipca 2013 r. otrzymała statut Organizacji Goszczącej i Koordynującej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego Programu „Młodzież w działaniu.” Akredytacja zachowuje ważność przez trzy lata, w ciągu których Organizacja może realizować działania w ramach zaakceptowanych przez Narodową Agencję projektów Wolontariatu Europejskiego.

”Program Eco-Schools – ZIELONA FLAGA”
„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Certyfikat. Realizacja projektu w roku 2013-2014.

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

Projektem objęci zostali uczniowie i uczennice z klas I-III, u których zdiagnozowano potrzebę udziału w zajęciach dodatkowych. Program skierowany był do dzieci ze specyficznymi potrzebami, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, z trudnościami w uczeniu się, w opanowaniu wymagań edukacyjnych, w nawiązaniu relacji interpersonalnych lub z zaburzeniami komunikacji językowej.

”Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.

EKODZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Akcja ma na celu nie tylko zwiększenie motywacji uczniów do wzmocnienia sił w gromadzeniu jak największej ilości elektroodpadów, ale również wypracowanie w świadomości coraz to większej grupy dzieci prawidłowych nawyków związanych z segregacją i pozbywaniem się elektrośmieci. Bowiem zalegający, zużyty, stary, nikomu niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny to nasilający się problem XXI wieku, który dzięki postępowi i nowym technologiom „rośnie w siłę” i nieuchronnie zatruwa otaczające nas środowisko.

”ODBLASKOWA SZKOŁA”

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Zachęcamy i zapraszamy Wszystkich Uczniów do udziału w konkursach i aktywnego włączenia się w akcję „Odblaskowa Szkoła” .

”AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”

Program korepetycji inspirująco – aktywizujących " Akademia Przyszłości" polega na współpracy i pomocy uczniom, którzy mają trudności i niepowodzenia szkolne. Kontakt indywidualny ucznia z wolontariuszem raz w tygodniu przez 1,5 godziny pomaga
w nadrobieniu zaległości w nauce, daje pewności siebie i buduje system własnej wartości poprzez przekonanie, że potrafi pracować i osiągać sukcesy.

”PRAKTYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wspólne przedsięwzięcie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” i „Towarzystwa Amicus”. Celem tego ponad 3-letniego projektu jest opracowanie i wdrożenie w placówkach oświatowych Krakowa nowoczesnego programu praktyk pedagogicznych, które realizowane są dla studentów kierunku nauczycielskiego.

RADOSNA SZKOŁA”

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. W ramach programu szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw.

”6-LATKU WITAJ W SZKOLE!

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Rodzice podejmując decyzję o wysłaniu swoich dzieci do szkoły, co roku dają mandat zaufania w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych przez szkołę. Ta decyzja wymaga od dyrektora i grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić tego zaufania i sprostać wymaganiom, jakie na nas nałożyło społeczeństwo. W celu stworzenia dobrej organizacji pracy szkoły zamierzam godnie i harmonijnie współpracować z organem prowadzącym i nadzorującym. Bardzo istotna jest również współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym, które postrzegam jako sprzymierzeńców szkoły. W szkole tak widzianej łatwiej będzie mi pozyskać sojuszników i nawiązać współpracę z instytucjami, czy uzyskiwać finansowe wsparcie dla podejmowanych przedsięwzięć:

ścisła współpraca z Gimnazjum nr 29 (z którym dzielimy wspólny budynek) w sprawach dotyczących remontów, utrzymania bezpieczeństwa obiektu i terenów przyszkolnych,

zacieśnianie współpracy z patronem szkoły – Krakowską Strażą Pożarną (Komendą Miejską Krakowskiej Straży Pożarnej oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej), Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 6,

aktywne włączanie się w życie naszej Dzielnicy XII poprzez udział i współudział w organizacji imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Dzielnicę, np. Spartakiada, Familiada, Dni Bieżanowa itd.,

promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizowanie przez szkołę Festynów Rodzinnych oraz udział dzieci naszej szkoły w uroczystościach Parafii p/w Najświętszej Rodziny, imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Nowego i Starego Bieżanowa, redakcji lokalnej gazety „Dwunastki”,

utrzymanie współpracy z pobliskimi przedszkolami w celu minimalizacji problemów związanych z przekraczaniem przez dzieci progu szkolnego a także sąsiadującym Domem Kultury, Komendą Hufca ZHP, Świetlicą Terapeutyczną „Gagatek”,

nawiązanie współpracy z polską Szkołą Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie,

udział w konkursach, projektach, imprezach pozaszkolnych w mieście i województwie,

kontynuowanie współpracy z Firmą BP, od której pozyskuję sprzęt i środki finansowe,

kontynuowanie współpracy z Teatrem „Groteska”,

współpracowanie ze wszystkimi instytucjami i osobami, którym leży na sercu dobre wykształcenie i wychowanie polskiej młodzieży,

współpracowanie z Kuratorem Sądu – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziałem Nieletnich Policji komisariatu nr VI i Strażą Miejską w zakresie profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa w środowisku lokalnym,

włączanie rodziców/ opiekunów w życie szkoły w podejmowanie inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkołę,

wprowadzanie komunikacji z nauczycielami, rodzicami przez Internet, przeobrażanie strony internetowej tak, by stała się źródłem wiedzy o życiu szkoły dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

wspieranie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną i doradztwem

SZKOLNI SPORTOWCY

Należy również wspomnieć o szkolnych sportowcach. Uczniowie rozwijają swoje pasje, zdolności i zainteresowania w różnych dziedzinach sportu. I choć nie są to sukcesy szkolne, uczniowie Ci należą do różnych klubów i trenują pod opieką swoich trenerów, to są naszymi uczniami i cieszymy się, że promują naszą szkołę w dziedzinie sportu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Są to m.in.:

Łucja Łacny 4 a – gimnastyka sportowa, lekka atletyka i szachy,

Julia Zielińska 4 a – gimnastyka sportowa, pływanie – Klub Sportowy Korona,

Paweł Wójcik 5 c – lekkoatletyka i biegi na orientację – Klub Sportowy „Wawel”,

Patryk Kosek 5 c – karate – Szkoła Kara