ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Wizja

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Szkoła to specyficzna instytucja – skupia na sobie uwagę całego środowiska, w którym funkcjonuje. Osoba kierująca nią musi sprostać wielu zadaniom i oczekiwaniom. Dyrektor szkoły musi zadbać przede wszystkim o stworzenie odpowiednich warunków i klimatu do nauczania, wychowania i opieki uczęszczającej do szkoły młodzieży. Aby to osiągnąć, musi być dobrym pedagogiem i nauczycielem, wzorem dla swoich nauczycieli, a także sprawnym i odpowiedzialnym menagerem zakładu pracy. Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.


Misja

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno –wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

MODEL ABSOLWENTA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

w sferze nauki:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

w sferze społecznej:

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:

 • uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

Tworząc koncepcję pracy szkoły, należy podsumować dokonania minionego okresu. Nie można oddzielić tego, co już szkoła osiągnęła od tego, co zamierza zdziałać w najbliższej przyszłości. Dlatego zamierzam kontynuować zaplanowane działania i uzupełniać je o te najistotniejsze, związane z podwyższaniem jakości pracy szkoły, stałym unowocześnianiem bazy dydaktycznej, doskonaleniem umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej, wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów.

Nadrzędnym celem będzie nowoczesna, dobrze funkcjonująca szkoła, odpowiadająca wymogom i standardom oświatowym oraz oczekiwaniom jej klientów, czyli rodziców i uczniów.

Dzisiejsza szkoła powinna przygotować uczniów do życia w świecie globalnym, tj. zróżnicowanym, w którym istnieje mnogość kultur, religii, ideologii, systemów wartości. Należy przygotować młodzież do zrozumienia ich problemów w skali świata i brania udziału w kreowaniu jej przyszłości. Ważne są zatem międzykulturowe kompetencje nauczycieli oraz umiejętności dyrektora – menagera, który potrafi zarządzać różnorodnością. Nauczanie powinno się koncentrować wokół „uczenia się opartego na współpracy” w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach dydaktycznych elementów „uczenia się, aby żyć wspólnie”. Powyższe założenia powinny być zawarte w programach nauczania, zwłaszcza historii, języków obcych. Nauczanie i wychowanie to bardzo złożony i skomplikowany proces - o jego powodzeniu decyduje wiele czynników, spośród których najważniejsze to: • fachowość i dobre przygotowanie pedagogiczne nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; • odpowiednie, nowoczesne narzędzia pracy, dające możliwość realizacji ambitnych zamierzeń; • dobre planowanie pracy we wszystkich sferach działań: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zarządzaniu i organizacji pracy we współpracy z rodzicami i środowiskiem; • umiejętne zarządzanie poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla uczniów, pracowników oraz instytucji współpracujących ze szkołą; • działania w ramach obowiązującego prawa w pełnej współpracy z organizacjami nadzorującymi pracę szkoły zarówno w sferze pedagogicznej, jak i finansowo- gospodarczej; • wszelkie przedsięwzięcia we współpracy z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego (np. radni dzielnicy); Rolą dyrektora szkoły jest spowodowanie, aby wszystkie te czynniki współgrały ze sobą i zmierzały do osiągnięcia końcowych celów, którymi będą: wysoki i nowoczesny poziom kształcenia, wysoki poziom wychowania, opieki i profilaktyki oraz owocna współpraca ze środowiskiem.

Marta Pszczoła

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie