ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

BAZA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 24 mieści się w dwóch budynkach: głównym, który dzieli razem z Gimnazjum oraz budynek dodatkowy szkoły przy ul. Aleksandry 19. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia w naszej szkole. W bieżącym roku szkolnym zakończono prace remontowo-inwestycyjne, które pozwoliły otworzyć trzy nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne dla najmłodszych dzieci w budynku dodatkowym szkoły wraz z nowymi sanitariatami. Dodatkowo szkoła zyskała salę komputerową z 13 stanowiskami, salę do zabaw ruchowo - rekreacyjnych, małą czytelnię otwartą jako – miejsce spędzania wolnego czasu wraz ze świetlicą dla 6-latków. Łączna powierzchnia uzyskana na cele edukacyjne w budynku dodatkowym to 270 m na I piętrze oraz 70 m na parterze, które zostały przystosowane do zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W wyniku prac remontowych w budynku głównym zakończono remont wszystkich sal lekcyjnych na parterze wraz z całkowitym nowym wyposażeniem, całkowity remont korytarza dolnego wraz z wymianą lamp, elektryki, zabudowy kaloryferów zgodnie ze standardami nowoczesnej szkoły i zaleceniami pokontrolnymi. Zostały wyremontowane sale lekcyjne i wyposażone w nowe meble dostosowane do potrzeb i wymogów nowoczesnej i dobrze funkcjonującej szkoły. 

Klasopracownie – szkoła posiada 12 dobrze wyposażonych sal przedmiotowych..Są to klasopracownie nauczania zintegrowanego, informatyczna, przyrodnicza, historyczna, polonistyczna, matematyczna, muzyczna, językowa. W pracowni komputerowej w budynku głównym znajduje się 25 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. Od nowego roku szkolnego 2014/15 uczniowie rozpoczną naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, przystosowanych dla małych dzieci (w tym dzieci 6-letnich) z kącikami zabaw i miejscami do rekreacji. Klasy pierwsze zyskają małą klasopracownie komputerową. W budynku głównym uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną.

Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m.in. komputer , projektory multimedialne i ekrany, literaturę fachową itp.

Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna. Biblioteka w naszej szkole pełni funkcję interdyscyplinarną, w której uczniowie uczą się zdobywać wiedzę. Zbiory udostępnia się drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni. Czytelnicy poszukujący materiałów na wybrany temat zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela – bibliotekarza, który organizuje liczne konkursy, lekcje biblioteczne aby zachęcić młodych ludzi do korzystania z księgozbioru.

Zaplecze sportowe- stanowi je sala gimnastyczna, w której organizowane są zajęcia sportowe wraz z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. W budynku dodatkowym znajduje się mała sala gimnastyczna, która umożliwia organizowanie zajęć lekcji w-f dla najmłodszych uczniów klas 1-2.

Świetlica i stołówka – szkoła posiada dwie świetlice szkolne do której uczęszcza  211 dzieci klas 1-3. Średni czas pracy świetlicy to 10h 15 min dziennie. Świetlica jest czynna od 6 45 do 17 00.  W ramach zajęć świetlicowych dzieci mogły korzystać z „Uczelni” gdzie pod opieką nauczyciela odrabiały lekcje, zajęć szachowych, języka angielskiego, zajęć szachowych oraz tańców. Ze stołówki szkolnej korzystało 270 uczniów. Panie kucharki gotowały smaczne obiady.

Oferta edukacyjna Szkoły wzbogacona jest o wdrożone i realizowane innowacje pedagogiczne, takie jak: "Łączy nas piłka", "Zabawa ze sztuką", "Odkrywamy siebie i świat - z językiem angielskim przez świat" oraz liczne ogólnopolskie projekty, m.in. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych", "Moje miasto bez elektrośmieci", "Trzymaj formę", "Europa bez granic", "Kraków od A do Z". We współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie realizowany jest program "Praktyczne wychowanie fizyczne". Realizacja wymienionych przedsięwzięć edukacyjnych przyczynia się do harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego uczniów, wpływa na poszerzenie ich zainteresowań oraz kształtowanie postaw. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja motywowaniu i wspieraniu uczniów w ich rozwoju natomiast wpływ uczniów na sposób organizacji i przebieg uczenia się na lekcji jest mało widoczny. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków jej realizacji. Wspierają rozwój uczniów, między innymi poprzez organizację różnorodnych zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających uczniów zdolnych. Monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, jednak podejmowane działania nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia mierzonych badaniem zewnętrznym (sprawdzian w klasie szóstej). W roku 2010/2011 czterech uczniów Szkoły uzyskało tytuł finalisty Małopolskich Konkursów Przedmiotowych (biblijny, humanistyczny, przyrodniczy). Szkoła kształtuje postawy zgodne z wartościami i normami społecznymi. Mottem działań wychowawczych Szkoły jest zdanie: "Bądź sobą dla siebie, człowiekiem dla świata", Szkoła ma opracowany "model absolwenta", jako kierunek pracy wychowawczej. W Szkole działa Samorząd Uczniowski uczniów klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas IV – VI. Dyrektor i nauczyciele wspierają inicjatywy uczniowskie, m.in. poprzez organizację comiesięcznych debat ogólnoszkolnych "Samorządy mają głos!" pozwalających rozpoznać oczekiwania uczniów, wyłonić ich propozycje. 

Szkoła w swoich działaniach pozyskuje sojuszników (Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Dom Kultury "Czeczów", Klub Sportowy "Kolejarz – Prokocim", Parafia, Samorządowe Przedszkole Nr 176, Szkoła Podstawowa Nr 41,) wspierających proces uczenia się uczniów, dbając tym samym o atrakcyjność oferty edukacyjnej Szkoły i możliwość rozwijania zainteresowań wychowanków. W Szkole działa wolontariat europejski.