ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Ewaluacja

typ ewaluacji: problemowa, data: 2014-04-06
wymaganie ocerna
Respektowane są normy społeczne B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej C
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.
Opis 12 wymagań stawianych szkołom można znaleźć w Przewodniku po wymaganiach.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji (zajęć) wf. Rodzice uczniów szkoły znajdą listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzą, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z 12 wymagań:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej.
 4. Uczniowie są aktywni - zobacz więcej.
 5. Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - zobacz więcej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
 8. Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.

1. Organizacja procesów edukacyjnych stwarza uczniom warunki do powiązania różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystania w procesie uczenia się, a Szkole do realizacji celów wpisanych w koncepcję pracy.

2. Nauczyciele zachęcają uczniów do realizowania własnych pomysłów jednak ich działania nie przekładają się na zwiększenie wpływu uczniów na sposób organizacji i przebieg uczenia się.

3. W Szkole realizowane są liczne działania nowatorskie obejmujące innowacje pedagogiczne, programy i projekty edukacyjne, co przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wpływa na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i jej promocję w środowisku lokalnym.

4. Nauczyciele przeprowadzają analizy jakościowe wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz innych badań edukacyjnych i wdrażają wnioski z nich wynikające. Jednak podejmowane działania nie przyczyniają się do widocznego wzrostu efektów uczenia się uczniów.
5. W Szkole działa Samorząd Uczniowski uczniów klas młodszych oraz oddziału przedszkolnego i uczniów klas IV – VI, a realizowane inicjatywy i działania są płaszczyzną uczenia współdziałania i dzielenia się odpowiedzialnością uczniów.
WymaganiePoziom spełniania wymagania
Struktura badania
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu sięC
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowejC
Respektowane są normy społeczneB