Krakowscy Indywidualni.pl

To innowacyjny w skali kraju 3-letni pilotaż mający na celu osiągnięcie najwyższego poziomu indywidualizacji procesu uczenia się i nauczania przy pomocy nowoczesnych technologii. Umożliwia identyfikację i rozwój potencjału, mocnych stron oraz predyspozycji uczniów.

Na czym polega projekt?

Jednym z celów projektu jest osiągnięcie lepszych efektów nauczania dzięki wzrostowi kompetencji kadry pedagogicznej, motywacji i zaangażowania wszystkich uczestników procesu edukacji – uczniów, nauczycieli i rodziców.

U podstaw projektu leży przekonanie, że każdy ma swoją drogę do edukacji, różne predyspozycje i mocne strony. Zadaniem nauczycieli jest rozpoznanie tego potencjału i odpowiednie profilowanie przekazu rozumiane jako dobór odpowiednich metod i technik w procesie nauczania.

W trakcie realizacji projektu dojdzie do poznania potrzeb uczniów, tj. identyfikacji indywidualnego stylu uczenia się przy pomocy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Pakiet testów pozwoli uczniom na poznanie własnych preferencji w zakresie uczenia się, tę samą wiedzę będzie miał do dyspozycji rodzic, by świadomie wspierać dziecko w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Nauczyciele natomiast będą mogli zweryfikować wiedzę na temat samego siebie, poddać refleksji sposób dotychczasowej pracy z uczniami, a przede wszystkim wykluczyć zjawisko kolizji stylów uczenia się. Polega ono m.in. na pracy z uczniami zgodnie z własnymi preferencjami, podświadome projektowanie lekcji zgodnie z własnym stylem poznawczym, a nie potrzebami uczniów.

Poza określeniem profilu indywidualnego ucznia i nauczyciela niezwykle istotnym dla powodzenia projektu będzie określenie profilu całej klasy. Wiedza dotycząca preferencji klasy umożliwi wybór optymalnych metod i technik do zastosowania w pracy z zespołem klasowym. Będzie miała wpływ nie tylko na planowanie i realizację pracy w szkole, ale również na różnicowanie zadań domowych.

Wykonawca projektu oferuje m.in.:

  • pakiet testów on-line indywidualnego stylu uczenia,
  • dostęp do profili indywidualnych i grupowych,
  • dostęp do bazy różnorodnych metod i technik podnoszących efektywność uczenia się i nauczania,
  • zasoby dydaktyczne w postaci scenariuszy warsztatów z uczenia się, karty pracy, plakaty,
  • pakiet specjalistycznych szkoleń.

Przy aktywnym zaangażowaniu się dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, pilotaż może okazać się bardzo skutecznym planem na spersonalizowaną edukację, co niewątpliwie stanowi kolejny krok w procesie stałego podnoszenia jakości edukacji w krakowskich szkołach.

Do kogo skierowany jest program?

Pilotażem objętych zostanie 20 szkół samorządowych (10 szkół podstawowych i 10 gimnazjów). Najważniejszym beneficjentem jest uczeń, a następnie jego nauczyciele i rodzice.

Jak to działa?

Projekt rozpoczyna się od szkoleń wdrożeniowych dla nauczycieli, w trakcie których wyjaśniana jest metodologia, merytoryczne założenia projektu oraz przedstawiany jest jego harmonogram. Najważniejszym etapem będzie wdrażanie różnorodnych form pracy w codzienną praktykę szkolną. Pomocne w tym będą szkolenia pogłębiające dla Rad Pedagogicznych. Wszystkie elementy projektu (poza szkoleniami) dostępne są on-line, a korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne.

Komentarz Katarzyny Cięciak, Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Sportu

Zdajemy sobie sprawę, że indywidualizacja procesu nauczania jest dużym wyzwaniem, dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć projekt Krakowscy indywidualni.pl. Każdy uczeń zasługuje na równe szanse, każde dziecko chce być dobrym uczniem. W obliczu faktu, że każdy uczeń ma swoje potrzeby, predyspozycje i jest wyjątkowy, indywidualizacja nauczania nabiera bardzo ważnego znaczenia, pomagając szkole wskazywać wszystkim uczniom drogę do własnej edukacji. Wierzę głęboko, że projekt ten będzie wsparciem dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców m.in. w tym zakresie. Pragniemy, aby nasze szkoły pracowały jeszcze lepiej, ale bez obciążania ich nadmiernie dodatkową pracą. Pomoże w tym wdrażany pilotażowo projekt.

Komentarz Marcina Kempki, Prezesa Zarządu firmy LIBRUS

To kolejna wspólna inicjatywa miasta Kraków i firmy Librus. Nowoczesne technologie nie zastąpią kadry pedagogicznej, mogą jednak stanowić dla niej nieocenioną pomoc.Z takim przekonaniem przystępowaliśmy do projektu. Indywidualizacja nauczania jest wymogiem, choć w dużej mierze nie realizowanym, gdyż dotychczas nie zaoferowano szkołom odpowiednich narzędzi. Godnym podziwu jest więc fakt, że miasto Kraków, jako jedne z pierwszych w Polsce, postanowiło podjąć to wyzwanie. Naszym wspólnym celem jest wsparcie wybranych szkół zarówno w zakresie technologicznym, jak i merytorycznym. Jestem przekonany, że proponowane rozwiązanie przyczyni się do wzrostu samoświadomości wszystkich uczestników procesu edukacji oraz podejmowania przez uczniów właściwych decyzji dot. własnej drogi edukacyjnej.