Otwórz kłódkę

Możesz mieć dostęp do informacji, które nie były łatwo dostępne. Możesz dowiedzieć się co jest ważne dla szkół, które znajdują się w Krakowie. Możesz poznać ich mocne strony. Możesz zobaczyć szkoły w swojej dzielnicy, możesz porównać swoją szkołę ze szkołami podobnymi pod względem lokalizacji, rodzaju i wielkości.

Potrzebny standard informacji o szkołach

Przeprowadzono przegląd stron internetowych wszystkich krakowskich szkół. Część szkół informuje o wynikach egzaminów zewnętrznych, w tym o edukacyjnej wartości dodanej (EWD), a część nie. Nie ma standardu prezentowania wyników. To samo dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej i udziału szkoły w różnych projektach. Nie ma standardu informacji o organizacji i warunkach pracy szkół. Nie ma też zgody co do tego, które dane szkoła powinna udostępniać.

Nie jest łatwo znaleźć informacje potrzebne do pogrupowania szkół według lokalizacji (dzielnica), rodzaju (samorządowa i niesamorządowa) czy wielkości (mała, średnia, duża).

Informacje w jednym miejscu

Informacje o szkołach, ich działaniach, zaangażowaniu i efektach ich pracy są rozproszone. Nie jest łatwo je odnaleźć, nie wszystkie są dostępne. Stąd też wsparcie krakowskiego samorządu dla budowy serwisu Nasze szkoły. I nie tylko o dane chodzi. Potrzebna jest budowa standardu prezentacji szkół, standardu komunikacji z rodzicami, mieszkańcami Krakowa.