Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 w Krakowie

W związku z zarejestrowanymi w godzinach nocnych i porannych dzisiejszego dnia na stacjach pomiarowych WIOŚ w Krakowie wysokim poziomem stężeń pyłów PM 10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zwraca uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych mających na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Krakowa, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres WWW: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-57-148/dzienny/11.12.2015

Szczegółowy opis procedur ochronnych został zamieszczony w BIP: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jednocześnie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa informuje, że wg uzyskanych z IMGW informacji o prognozowanych stężeniach i warunkach dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie w dniu 2015-12-11 maksymalne średniodobowe stężenie pyłów PM 10 nie powinno przekroczyć poziomu 150 µg/m3, natomiast dane z Systemu Prognozowania Rozprzestrzeniania Zanieczyszczeń Powietrza wskazują na stopniową poprawę jakości powietrza od godzin przedpołudniowych.

Należy pamiętać, że poprawność powyższych danych zależy od trafności prognoz meteorologicznych, na których została oparta. W przypadku przekroczenia poziomu stężeń wymagających rozpoczęcia akcji informacyjnej, CZK w Krakowie rozpocznie, w godzinach 17-19, przewidziane procedurami czynności informacyjne.

Dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miasta Krakowa

Waldemar Michalak