Rekrutacja do liceów i szkół zawodowych

Zachęcamy kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy liceum lub szkoły zawodowej w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Omikron.

Na stronach systemu rekrutacyjnego Omikron: można zapoznać się z Informatorem o ofercie szkół (skorzystać z wyszukiwarki) i wypełnić Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Możliwe jest też odręczne wypełnienie Wniosku o przyjęcie, który po podpisaniu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

Uwaga! We wniosku składanym w informatycznym systemie rekrutacyjnym kandydat może wskazać dowolną liczbę szkół, o przejęcie do których się ubiega, spośród wszystkich szkół gminy miejskiej kraków prowadzących postępowanie rekrutacyjne. Więcej informacji można znaleźć w portalu edukacyjnym.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i szkół branżowych I stopnia poszczególne czynności dokonywane są w następujących terminach:

Termin Czynność
23 kwietnia – 11 czerwca 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)
23 kwietnia – 18 maja 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów i szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół dwujęzycznych
22 – 25 maja 2018 r. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (w rekrutacji do oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego)  sprawdzianów kompetencji językowych(w rekrutacji do oddziałów i szkół dwujęzycznych)
5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby
22-26 czerwca 2018 r. uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o świadectwa ukończenia gimnazjów i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
29 czerwca – 3 lipca 2018 r. wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
do 9 lipca 2018 r. potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów woli podjęcia przez kandydata nauki w szkole, do której został zakwalifikowany (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu)
10 lipca 2018 r. godz. 12.00 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

Powyższe informacje nie dotyczą kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych, którzy przyjmowani są na odrębnych zasadach zgodnie z  procedurą EK-16.