Oświata krakowska w roku szkolnym 2020/2021

Ponad 12 tysięcy etatów nauczycieli i blisko 146 tysięcy uczniów w krakowskich przedszkolach, szkołach i placówkach – to tylko niektóre dane dotyczące edukacji w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków w roku szkolnym 2020/2021, realizując zadania i powiatu, prowadziła 425 różnego typu szkół i placówek umiejscowionych w 316 jednostkach organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych oraz realizowane zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki były na bieżąco doposażane są w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Realizując zadania gminy miasto Kraków prowadziło:

 • 133 przedszkola (w tym 8 przedszkoli specjalnych),
 • 112 szkół podstawowych (w tym 17 szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi,
 • 16 szkół sportowych lub z oddziałami sportowymi,
 • 2 szkoły z oddziałami mistrzostwa sportowego,
 • 5 szkół z oddziałami dwujęzycznymi),
 • i ogólnokształcącą szkołę muzyczną.

Wykonując zadania powiatu miasto Kraków prowadziło:

 • 15 szkół podstawowych specjalnych,
 • 28 szkół ponadpodstawowych specjalnych: 4 licea ogólnokształcące, 2 technika, 6 branżowych szkół I stopnia, 10 szkół przysposabiających do pracy, 3 branżowe szkoły II stopnia, 3 szkoły policealne,
 • 77 szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: 36 liceów ogólnokształcących, 22 technika, 19 branżowych szkół I stopnia,
 • 9 liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • 4 branżowe szkoły II stopnia,
 • 10 szkół policealnych,
 • 3 szkoły muzyczne I stopnia,
 • 1 szkołę muzyczną II stopnia,
 • 3 międzyszkolne ośrodki sportowe,
 • 3 bursy,
 • 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym 4 specjalistyczne),
 • 11 młodzieżowych domów kultury,
 • 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • 2 schroniska młodzieżowe (l sezonowe),
 • 2 centra kształcenia zawodowego,
 • 15 internatów zlokalizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (8) i w zespołach szkół (7).
Ponadto Gmina prowadziła Ewidencję Szkół i Placówek Niepublicznych, wydawała osobom prawnym oraz fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół i przedszkoli oraz udzielała dotacji dla tych szkół i placówek. W Krakowie, wg stanu na 31 grudnia 2020 r., zarejestrowanych było 658 szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, w tym dotowanych jest 456 szkół i placówek niesamorządowych (256 przedszkoli, 21 punktów przedszkolnych, 76 szkół podstawowych, 102 szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych oraz 20 placówek innego typu).

Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 98 028 (67%) dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym 255 uczniów szkół przyszpitalnych, 1 063 uczniów szkół muzycznych, 83 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, realizujące obowiązek szkolny/nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych). Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszcza 47 945 (33%) uczniów. W sumie to 145 973 dzieci, młodzieży i dorosłych (141 899 w roku szkolnym 2019/2020).

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach samorządowych nauczyciele zatrudnieni byli na 12 067,6 etatu — 13 574 osoby (w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach samorządowych nauczyciele zatrudnieni byli na 11 780,3 etatu). Najwyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego - posiadało 58,17 % nauczycieli.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach samorządowych pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni byli na 3 957,47 etatu — 4 555 osób.

Sprawozdanie w wersji elektronicznej jest dostępne tutaj (PDF).