Komentarze do nowej podstawy programowej

Dostępny jest komentarz ekspertów tworzących podstawę programową opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli. Publikacje przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Przygotowano 21 publikacji:

  • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,
  • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,
  • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych z komentarzem